dimarts, 30 de juliol del 2013

Si vol baixar els impostos, baixe-se'ls, és així de senzill.Amb un mòbil modern podríem augmentar l'imatge i llegir el contingut de la noticia de la foto. 

A grans trets, el que diu, és  que  creant una taxa a les empreses de llum, gas o telefonia, els ajuntaments de la província de València aconseguirien recaptar 29 milions anuals. Per altra banda, el nostre Alcalde fà una defensa aferrisada de la baixada d'impostos. Davant aquesta nova eixida de tò, cal fer una série d'apreciacions per a refredar una mica la memòria colectiva, i denunciar la gran contradicció en la que ha caigut aquest home.

El sr. Rus vol baixar els impostos?.... que els baixe! es així de simple. Des del grup municipal de COMPROMÍS a l'Ajuntament hem presentat una proposta per baixar l'IBI al 97% dels xativins i xativines i mitjançant la seua majoria "absolutista" ha rebutjat la iniciativa, entre altres coses, per qué provablement, ell no es troba dins d'eixe 97% dels beneficiaris, mes bé tot el contrari, pot ser, estiga entre el 3% dels que haurien de pagar més, per qué son els que més tenen.

No cal crear res, la taxa ja existeix, es fonamenta en el desenvolupament dels art. 133è.2 i 142è de la Constitució, l'article 106è de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i, específicament, els articles 15è, 20è a 27è i 57è del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març), i s'anomena: Taxa per aprofitament especial del domini públic local en favor d'empreses explotadores de serveis de subministrament d'interès general


A l'Alcalde desenvolupar aquest RD 2/2004 li fa oix, doncs és la mateixa norma que regula els tipus diferenciats de IBI que des de COMPROMÍS ja impulsarem, com he dit abans,

Aquesta taxa no està regulada en Xàtiva, i això que és pot aplicar des de l'exercici 2005. Tan sols s'ha desenvolupat el gravamen municipal a la telefonia mòbil.

Xàtiva ha estat una ciutat en la qual els governants han estat tan "embriagats" d'urbanisme i de les bondats econòmiques de la seua bombolla, que s'ha despreocupat de racionalitzar la política impositiva. Ara que la bombolla s'ha convertir en deute municipal cerquen sota les pedres d'on es poden traure ingressos, això sí, sempre que no és vega molt perjudicat el club del poder local.

 En aquest sentit, en COMPROMÍS, hem fet els nostre deures. El marc fiscal municipal està definit i dona molt de joc per a l'aplicació de bones polítiques fiscals. No és tracta que de sobte deixem de contribuir a la hisenda municipal, pedra angular de la fiscalitat municipal és troba en ponderar adequadament la contribució que ha de fer cada  ciutadà en base a la seua capacitat, als serveis que rep i a l'ús que fà dels bens municipals.

Eixa moto no me la venga, que no li la compre, Sr. Rus. Si vol baixar els impostos, baixe.se'ls, és així de senzill.